Uchwały Rady Gminy z 2015 roku 

 

 

Uchwała Nr III/11/15 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2025

Uchwała Nr III/12/15 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr III/13/15 - w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2015

Uchwała Nr III/14/15 - w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr III/15/15 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr IV/16/15 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich za 2014 rok

Uchwała Nr IV/17/15 - w sprawie uchwalenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich na 2015 rok

Uchwała Nr IV/18/15 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwmierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2015

Uchwała Nr IV/19/15 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr IV/20/15 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr IV/21/15 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr IV/22/15 - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr IV/23/15 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr IV/24/15 - w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr IV/25/15 - w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr IV/26/15 - w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacyjnych oraz rodzaju dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola

Uchwała Nr IV/27/15 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipce Reymontowskie a Starostwem Powiatowym w Skierniewicach

Uchwała Nr IV/28/15 - w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr IV/29/15 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2025

Uchwała Nr IV/30/15 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 


Liczba odwiedzin : 807
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2015-04-08 14:06:06
Czas publikacji: 2015-04-08 14:58:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak