Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego 

 

 

Sprawę załatwia: Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i obywatelskich

Lokalizacja: ul.Reymonta 24, pokój nr 1

Telefon: 468316197, Fax : 468316268

e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Osoba odpowiedzialna:

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – podinspektor Halina Wieszczy

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i obywatelskich

 

Wymagane dokumenty:

Organizator zgromadzenia publicznego (tj. zgromadzenia na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób) ma obowiązek zawiadomić wcześniej organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia.


W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 Prawo o zgromadzeniach) może skorzystać z postępowania uproszczonego -  zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi

- na numer telefaksu: 42 6641401 

- lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

1. imię, nazwisko, datę urodzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL  adres poczty elektronicznej numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim.

 

2. miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia. 

Do zawiadomienia dołącza się:

1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

Procedura:

WYMOGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z art. 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

2. Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

3. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

- organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,

- odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych - oznacza to, że w odniesieniu do Kościoła katolickiego i jego organizacji stosuje się ustawę z dn. 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Stanowi ona, że publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym, a także w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej. Publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi (art. 15 ww. ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego) - co oznacza, że w przypadku zgromadzenia odbywającego się w budynku użyteczności publicznej (szkoła, biblioteka itp.) należy uzyskać zgodę właściciela lub zarządzającego budynkiem. Takie same zasady obowiązują, gdy zgromadzenie organizowane jest przez organizacje kościelne.

4. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób - w przypadku, gdy zgromadzenie inicjuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, musi ona wybrać jedną osobę, zwaną później organizatorem, która będzie występować w jej imieniu przy załatwianiu wszystkich spraw.

5. Organizator może być także przewodniczącym zgromadzenia (otwiera je, kontroluje przebieg i potem zamyka zgromadzenie), który odpowiada za zgodny z prawem przebieg zgromadzenia (art. 18 Prawo o zgromadzeniach).

6. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela (art. 17 Prawa o zgromadzeniach), który okazuje swoje upoważnienie przewodniczącemu. Przedstawiciel organu gminy w przypadkach ujętych w ww. ustawie (art. 20) może rozwiązać zgromadzenie.

7. Zawiadomienie przez organizatora organu gminy ma nastąpić w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu do urzędu dotarła nie później niż na 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia (art. 7 Prawa o zgromadzeniach)

8. Po rozpatrzeniu wniosku organ gminy decyduje o zakazie organizacji zgromadzenia. Z przepisów ustawy wynika, że jedynie w przypadku zakazu manifestacji organ ma obowiązek wydać decyzję, która powinna być doręczona organizatorowi nie później niż na 96 godzin przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia - decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy (art. 15 Prawa o zgromadzeniach). Milczenie organu można zatem uznać za zgodę. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

9. Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu wykroczeń ten, kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia, przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu albo przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

 

Opłaty:

Nie pobiera się

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 , I piętro  sekretariat.

Złożenie zawiadomienia o zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) możliwe jest na stronie http://epuap.gov.pl

 

Termin załatwienia sprawy:

Tylko w przypadku decyzji odmownej - nie później niż na 96 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia. Milczenie organu można uznać za zgodę.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

2.    Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Sąd okręgowy informuje organizatora zgromadzenia i organ gminy o terminie rozprawy.

 


Liczba odwiedzin : 818
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2015-10-27 14:58:46
Czas publikacji: 2015-10-27 15:03:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak