Uchwały Rady Gminy z 2016 roku 

 

 

Uchwała Nr XI/71/16 - w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2016

Uchwała Nr XI/72/16 - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XI/73/16 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2016

Uchwała Nr XI/74/16 - w sprawie uchwalenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich na 2016 rok

Uchwała Nr XI/75/16 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec

Uchwała Nr XI/76/16 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016-2025

Uchwała Nr XI/77/16 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XII/78/16 - w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich na 2016 rok

Uchwała Nr XII/79/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2015 rok

Uchwała Nr XII/80/16 - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII/81/16 - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII/82/16 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XII/83/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2016

Uchwała Nr XII/84/16 - w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2022

Uchwała Nr XII/85/16 - w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII/86/16 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipce Reymontowskie odnośnie jego bezczynności

Uchwała Nr XIII/87/16 - w sprawie uchwalenia Koncepcji Rozwoju Turystyki w Gminie Lipce Reymontowskie do 2020 roku

Uchwała Nr XIII/88/16 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016-2027

Uchwała Nr XIV/89/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2015r

Uchwała Nr XIV/90/16 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XIV/91/16 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XIV/92/16 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XIV/93/16 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/94/16 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XIV/95/16 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XIV/96/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/97/16 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XIV/98/16 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XV/99/16 - w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipce Reymontowskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XV/100/16 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XV/101/16 - w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2016-2020

Uchwała Nr XV/102/16 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XV/103/16 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała Nr XV/104/16 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipce Reymontowskie odnośnie jego bezczynności

Uchwała Nr XV/105/16 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lipce Reymontowskie odnośnie jego bezczynności

Uchwała Nr XV/106/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XV/107/16 - w sprawie ustanowienia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XV/108/16 - w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet

Uchwała Nr XV/109/16 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XVI/110/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/111/16 - w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XVII/112/16 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/113/16 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/114/16 - w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XVII/115/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XVII/116/16 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVII/117/16 - w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

Uchwała Nr XVII/118/16 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr XVII/119/16 - w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr XVII/120/16 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/121/16 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

 


Liczba odwiedzin : 527
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2016-06-29 14:03:41
Czas publikacji: 2017-03-24 12:53:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak