Uchwały Rady Gminy z 2017 roku 

 

 

Uchwała Nr XVIII/122/17 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2017- 2025

Uchwała Nr XVIII/123/17 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/124/17 - w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/125/17 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2017

Uchwała Nr XVIII/126/17 - w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2017

Uchwała Nr XVIII/127/17 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie przez inne niż Gmina Lipce Reymontowskie osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XVIII/128/17 - sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Uchwała Nr XVIII/129/17 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XIX/130/17 - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Uchwała Nr XIX/131/17 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XIX/132/17 - zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie przez inne niż Gmina Lipce Reymontowskie osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XX/133/17 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich za 2016 rok

Uchwała Nr XX/134/17 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XX/135/17 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/136/17 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/137/17 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/138/17 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/139/17 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/140/17 - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XX/141/17 - w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/142/17 - w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/143/17 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX/144/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XX/145/17 - w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie budowy pomnika Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie

Uchwała Nr XXI/146/17 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2016 r

Uchwała Nr XXI/147/17 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXI/148/17 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXI/149/17 - w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XXI/150/17 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXI/151/17 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce

Uchwała Nr XXI/152/17 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipce Reymontowskie położonej w Lipcach Reymontowskich na rzecz PGE Dystrybucja

Uchwała Nr XXI/153/17 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2016 r

Uchwała Nr XXI/154/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/155/17 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXI/156/17 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXIII/157/17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Wł St Reymonta w Lipcach Reymontowskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Wł St Reymonta w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XXIII/158/17 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIII/159/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/160/17 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2017-2025

Uchwała Nr XXIV/161/17 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIV/162/17 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIV/163/17 - w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/164/17 - w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr XXIV/165/17 - w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji o gruntach na podatek rolny

Uchwała Nr XXIV/166/17 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXIV/167/17 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr XXIV/168/17 - w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XXIV/169/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/170/17 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXV/171/17 - w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXV/172/17 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 


Liczba odwiedzin : 428
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2017-03-09 08:59:34
Czas publikacji: 2018-01-04 13:05:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak