Uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie z 2004 roku 

 

 

 
Uchwała Nr VIII/66/04 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Załączniki do Uchwały Nr XIII/66/04 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/66/04 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004Uchwała Nr XIII/67/04 - w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2004

Uchwała Nr XIII/75/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr XIV/77/04 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003r i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

Uchwała Nr XIV/78/04 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegoUchwała Nr XV/81/04 - w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik do Uchwały Nr XV/81/04 - Plan Rozwoju LokalnegoUchwała Nr XV/82/04 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XV/83/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r

Uchwała Nr XV/84/04 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej

Uchwała Nr XV/85/04 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XVI/86/04 - w sprawie uchyleania uchwały

Uchwała Nr XVI/87/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r

Uchwała Nr XVI/88/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r

Uchwała Nr XVII/89/04 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XVII/90/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XVII/91/04 - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w 2005r na realizację niektórych zadań

Uchwała Nr XVII/92/04 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darownizny

Uchwała Nr XVII/93/04 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XVII/94/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r

Uchwała Nr XVII/95/04 - w sprawie przekazania środków fifnansowych na pokrycie kosztów funkcjonowania KMPSP w Skierniewicach

Uchwała Nr XVIII/96/04 - w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XVIII/97/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pozorumienia

Uchwała Nr XVIII/98/04 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XVIII/99/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r

Uchwała Nr XVIII/100/04 - w sprawie utworzenia Związki Międzygminnego Razem oraz przyjęcia jego statutu

Uchwała Nr XVIII/101/04 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2005r

Uchwała Nr XVIII/102/04 - w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr XVIII/103/04 - w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji o gruntach

Uchwała Nr XVIII/104/04 - w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/105/04 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr XVIII/106/04 - w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipcach Reymotnowskich

Uchwała Nr XVIII/107/04 - w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr XIX/108/04 - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drzewcach

Uchwała Nr XIX/109/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r

Uchwała Nr XIX/110/04 - w sprawie przyjęcia planu pracy przez Rady Gminy
 

 


Liczba odwiedzin : 2079
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2004-05-09 12:27:24
Czas publikacji: 2004-05-09 12:27:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak