Uchwały Rady Gminy z 2007 roku 

 

 


Uchwała nr IV/19/07 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Uchwała nr IV/20/07 - w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2007

Uchwała nr IV/21/07 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich za 2006 rok

Uchwała nr IV/22/07 - w sprawie uchwalenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na 2007 rok

Uchwała nr IV/23/07 - w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie

Uchwała nr IV/24/07 - w sprawie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w Gminie Lipce Reymontowskie korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała nr IV/25/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipce Reymontowskie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzezcza Bzury

Uchwała nr IV/26/07 - w sprawie zgłoszenia kandydata i jego stałego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy

Uchwała nr IV/27/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy

Uchwała nr V/28/07 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania w wykonania budżetu Gminy za 2006r i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

Uchwała nr V/29/07 - w sprawie statutu Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr V/30/07 - w sprawie nadania Statutu GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr V/31/07 - w sprawie zaopiniowania Propozycji planu aglomeracji gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr V/32/07 - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z mini-parku w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr V/33/07 - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr V/34/07 - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw w Drzewcach

Uchwała nr V/35/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Lipce Reymontowskie

Uchwała nr V/36/07 - o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie - fragmenty wsi Drzewce

Uchwała nr V/37/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała nr V/38/07 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała nr V/39/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 Uchwała nr VI/40/07 - w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

Uchwała nr VI/41/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr VII/42/07 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment wsi Lipce

Uchwała nr VII/43/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publiczne przedszkoli prowadzonych przez gminę

Uchwała nr VII/44/07 - w sprawie zmieny w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr VII/45/07 - w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Uchwała nr VII/46/07 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr VII/47/07 - w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego

Uchwała nr VIII/48/07 - w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr VIII/49/07 - w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr IX/50/07 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2008r

Uchwała nr IX/51/07 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr IX/52/07 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr IX/53/07 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała nr X/54/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez dyr. szkół i przedszkoli

Uchwała nr X/55/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez dyr. szkół i przedszkoli

Uchwała nr X/56/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr X/57/07 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr X/58/07 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2008

Uchwała nr X/59/07 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Uchwała nr X/60/07 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego

Uchwała nr X/61/07 - w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymotnowskie

Uchwała nr X/62/07 - w sprawie uszczegółowienia uchwały Nr IX 51 07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości

Uchwała nr X/63/07 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

 

 


Liczba odwiedzin : 2250
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2007-05-18 17:31:48
Czas publikacji: 2007-05-18 17:31:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak