Uchwały Rady Gminy z 2008 roku 

 

 


Uchwała nr XI 64 08 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Uchwała nr XI 65 08 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie...

Uchwała nr XI 66 08 - w sprawie przyjęcia koncepcji programowo - przestrzennej odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XI 67 08 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała nr XI 68 08 - w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw zlokalizowanego w miejscowości Wola Drzewiecka

Uchwała nr XI 69 08 - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XI 70 08 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XI 71 08 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami

Uchwała nr XI 72 08 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr XI 73 08 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2007 rok

Uchwała nr XI 74 08 - w sprawie uchwalenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich na 2008 rok

Uchwała nr XI 75 08 - w sprawie ustalenia diet dla radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała nr XI 76 08 - w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała nr XI 77 08 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodzie darowizny

Uchwała nr XII 78 08 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami

Uchwała nr XII 79 08 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007r i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

Uchwała nr XII 80 08 - w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości

Uchwała nr XII 81 08 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr XII 82 08 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XI 67 08 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 19 marca 2008r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała nr XII 83 08 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom

Uchwała nr XIII 84 08 - w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowksie na lata 2007-2015

Uchwała nr XIII 85 08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XIII 86 08 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XIII 87 08 - w sprawie przystąpienia Gminy Lipce Reymontowskie do projektu Budowa Zintegrowanych Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego

Uchwała nr XIII 88 08 - w sprawie przystąpienia Gminy Lipce Reymontowskie do Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - GNIAZDO

Uchwała nr XIII 89 08 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała nr XIV 90 08 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XIV 91 08 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała nr XIV 92 08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XV 93 08 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2007-2015

Uchwała nr XV 94 08 - w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Uchwała nr XVI 95 08 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XVI 96 08 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie (fragment obszaru wsi Drzewce)

Uchwała nr XVI 97 08 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych

Uchwała nr XVI 98 08 - w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu

Uchwała nr XVI 99 08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XVII 100 08 - w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012

Uchwała nr XVII 101 08 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XVII 102 08 - w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr XVII 103 08 - w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr XVII 104 08 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2009r

Uchwała nr XVII 105 08 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVII 106 08 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVII 107 08 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XVII 108 08 - w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała nr XVII 109 08 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XVII 110 08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XVIII 111 08 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

Uchwała nr XVIII 112 08 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na 2008 rok

Uchwała nr XVIII 113 08 - w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2009

Uchwała nr XVIII 114 08 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
 

 


Liczba odwiedzin : 1759
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2008-08-29 16:30:31
Czas publikacji: 2008-08-29 16:30:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak