Uchwały Rady Gminy z 2009 roku 

 

 


Uchwała nr XIX 115 09 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XIX 116 09 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr XIX 117 09 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XIX 118 09 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich za 2008 rok

Uchwała nr XIX 119 09 - w sprawie uchwalenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na 2009 rok

Uchwała nr XIX 120 09 - w sprawie uchwalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2008

Uchwała nr XIX 121 09 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Uchwała nr XIX 122 09 - w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała nr XX 123 09 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka

Uchwała nr XX 124 09 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała nr XX 125 09 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Reymonta 20 w Lipcach Reymontowskich

Uchwała nr XX 126 09 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 r i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

Uchwała nr XX 127 09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (170 KB)

Uchwała nr XXII 128 09 - w sprawie funduszu sołeckiego (9 KB)

Uchwała nr XXII 129 09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (95 KB)

Uchwała nr XXII 130 09 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy (32 KB)

Uchwała nr XXIII 131 09 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (23 KB)

Uchwała nr XXIII 132 09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (80 KB)

Uchwała nr XXIII 133 09 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (26 KB)

Uchwała nr XXIV 134 09 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy (23 KB)

Uchwała nr XXIV 135 09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (24 KB)

Uchwała nr XXIV 136 09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (204 KB)

Uchwała nr XXV 137 09 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, wieś Lipce Reymontowskie (4447 KB)

Uchwała nr XXV 138 09 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie (19 KB)

Uchwała Nr XXV 139 09 - zmieniająca uchwałę Nr V 30 07 z dnia 25 kwietnia 2007r w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich (66 KB)

Uchwała Nr XXV 140 09 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (17 KB)

Uchwała Nr XXV 141 09 - w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych (75 KB)

Uchwała Nr XXV 142 09 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 (119 KB)

Uchwała Nr XXV 143 09 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku GOKSiR w Lipcach Reymontowskich (21 KB)

Uchwała Nr XXV 144 09 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (85 KB)

Uchwała Nr XXV 145 09 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego (22 KB)

Uchwała Nr XXV 146 09 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (138 KB)

Uchwała Nr XXV 147 09 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (23 KB)

Uchwała Nr XXV 148 09 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy (35 KB)

Uchwała Nr XXVI 149 09 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (26 KB)
 

 


Liczba odwiedzin : 2013
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2009-05-27 10:25:46
Czas publikacji: 2009-05-27 10:25:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak