Udostępnianie informacji publicznej 

 

 

 
Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, może być udostępniona na wniosek - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn. zm.):

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych - zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej:


Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 


Liczba odwiedzin : 1292
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2013-04-19 14:28:44
Czas publikacji: 2013-04-19 14:28:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak