Uchwały Rady Gminy z 2010 roku 

 

 

 
Uchwała Nr XXVII 150 10 - w sprawie uchwalenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na 2010 rok (69 KB)

Uchwała Nr XXVII 151 10 - w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2010 (69 KB)

Uchwała Nr XXVII 152 10 - w sprawie zatwierdzenia projektu 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej' w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Priorytetu VII POKL (365 KB)

Uchwała Nr XXVII 153 10 - w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (64 KB)

Uchwała Nr XXVII 154 10 - w sprawie funduszu sołeckiego (10 KB)

Uchwała Nr XXVII 155 10 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 (590 KB)

Uchwała Nr XXVIII 156 10 - zmieniająca uchwałę Nr XXVII 153 10 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (139 KB)

Uchwała Nr XXIX 157 10 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie (22 KB)

Uchwała Nr XXIX 158 10 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich (22 KB)

Uchwała Nr XXIX 159 10 - w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Regy Gminy Lipce Reymontowskie (111 KB)

Uchwała Nr XXIX 160 10 - w sprawie przyjęcia sprawzodania z realizacji programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich za 2009 rok (434 KB)

Uchwała Nr XXX 161 10 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (20 KB)

Uchwała Nr XXX 161 10 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (20 KB)

Uchwała Nr XXX 162 10 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie (64 KB)

Uchwała Nr XXX 163 10 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach (64 KB)

Uchwała Nr XXX 164 10 - w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania (239 KB)

Uchwała Nr XXX 165 10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (80 KB)

Uchwała Nr XXX 166 10 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 r i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium (1158 KB)

Uchwała Nr XXXI 167 10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (348 KB)

Uchwała Nr XXXII 168 10 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok (224 KB)

Uchwała Nr XXXII 169 10 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (23 KB)

Uchwała Nr XXXII 170 10 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające dofinansowanie projektu pn. 'Adaptacja i urządzenie placu na potrzeby imprez plenerowych w Lipcach Reymontowskich' (27 KB)

Uchwała Nr XXXII 171 10 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające dofinansowanie projektu pn. 'Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie' (27 KB)

Uchwała Nr XXXII 172 10 - w sprawie zatwierdzenia 'Planu odnowy miejscowości Mszadla' (1377 KB)

Uchwała Nr XXXII 173 10 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 'Planu odnowy miejscowości Lipce Reymontowskie' (615 KB)

Uchwała Nr XXXII 174 10 - w sprawie uchwalenia 'Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2010-2013' (482 KB)

Uchwała Nr XXXII 175 10 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy (32 KB)

Uchwała Nr XXXIV 176 10 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lipce Reymontowskie za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (47 KB)

Uchwała Nr XXXIV 177 10 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (338 KB)

Uchwała Nr XXXV 178 10 - w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 (2322 KB)

 Uchwała Nr XXXV 179 10 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości lub rozłożenia jej na raty (56 KB)

 Uchwała Nr XXXV 180 10 - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (126 KB)

 Uchwała Nr XXXV 181 10 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok (284 KB)

Uchwała Nr XXXVI 182 10 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 (157 KB)

Uchwała Nr XXXVI 183 10 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (29 KB)

Uchwała Nr XXXVI 184 10 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego (25 KB)

Uchwała Nr XXXVI 185 10 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (27 KB)

Uchwała Nr XXXVI 186 10 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok (548 KB)

Uchwała Nr XXXVI 187 10 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2011r (23 KB)


Uchwała Nr I 1 10 - w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Radę Gminy (75 KB)

Uchwała Nr I 2 10 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (23 KB)

Uchwała Nr I 3 10 - w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Radę Gminy (77 KB)

Uchwała Nr I 4 10 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (24 KB)

Uchwała Nr I 5 10 - w sprawie powołania komisji Rady Gminy (27 KB)

Uchwała Nr I 6 10 - w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Gminy (67 KB)

Uchwała Nr I 7 10 - w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy (36 KB)

Uchwała Nr I 8 10 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (24 KB)

Uchwała Nr I 9 10 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 (31 KB)

Uchwała Nr II 10 10 - w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy (23 KB)

Uchwała Nr II 11 10 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich (29 KB)

Uchwała Nr II 12 10 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok (99 KB)

Uchwała Nr II 13 10 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich (30 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 1646
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2010-08-06 15:29:07
Czas publikacji: 2010-08-06 15:29:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak