Uchwały Rady Gminy z 2011 roku 

 

 

 
Uchwała Nr III 14 11 - o zamiarze likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach (31 KB)

Uchwała Nr III 15 11 - o zamiarze likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszadli (31 KB)

Uchwała Nr III 16 11 - w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Drzewce prowadzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach (32 KB)

Uchwała Nr III 17 11 - w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic prowadzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszadli (32 KB)

Uchwała Nr III 18 11 - w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2011 (98 KB)

Uchwała Nr III 19 11 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-14 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2011-2020 (466 KB)

Uchwała Nr III 20 11 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok (716 KB)

Uchwała Nr III 21 11 - zmieniająca uchwałę XVII 105 08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (26 KB)

Uchwała Nr III 22 11 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy (43 KB)

Uchwała Nr IV 23 11 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie (27 KB)

Uchwała Nr IV 24 11 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie (26 KB)

Uchwała Nr IV 25 11 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej (23 KB)

Uchwała Nr IV 26 11 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (22 KB)

Uchwała Nr IV 27 11 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (33 KB)

Uchwała Nr IV 28 11 - uchylająca uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach (24 KB)

Uchwała Nr IV 29 11 - uchylająca uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszadli (25 KB)

Uchwała Nr IV 30 11 - uchylająca uchwałę w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Drzewce prowadzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach (25 KB)

Uchwała Nr IV 31 11 - uchylająca uchwałę w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic prowadzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszadli (26 KB)

Uchwała Nr IV 32 11 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszadli (24 KB)

Uchwała Nr IV 33 11 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drzewcach (25 KB)

Uchwała Nr IV 34 11 - o zamiarze likwidacji Przedszkola w Mszadli (26 KB)

Uchwała Nr IV 35 11 - o zamiarze likwidacji Przedszkola w Drzewcach (26 KB)

Uchwała Nr IV 36 11 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic prowadzenia Szkoły Podstawowej w Mszadli (31 KB)

Uchwała Nr IV 37 11 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Drzewce prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach (32 KB)

Uchwała Nr IV 38 11 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich za 2010 rok (520 KB)

Uchwała Nr IV 39 11 - w sprawie uchwalenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na 2011 rok (255 KB)

Uchwała Nr IV 40 11 - w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich (30 KB)

Uchwała Nr IV 41 11 - w sprawie trybu sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipcach Reymontowskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (100 KB)

Uchwała Nr IV 42 11 - w sprawie zatwierdzenia projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII POKL (531 KB)

Uchwała Nr IV 43 11 - w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (45 KB)

Uchwała Nr IV 44 11 - w sprawie funduszu sołeckiego (12 KB)

Uchwała Nr IV 45 11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (63 KB)

Uchwała Nr IV 46 11 - w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-14 wraz ze zmianami w wieloletniej prognozie długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2011-2020 (296 KB)

Uchwała Nr IV 47 11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (464 KB)

Uchwała Nr IV 48 11 - w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-14 wraz ze zmianami w wieloletniej prognozie długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2011-2020 (197 KB)

Uchwała Nr IV 49 11 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipce Reymontowskie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia w części dotyczącej zmiany delegata (37 KB)

Uchwała Nr IV 50 11 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (26 KB)

Uchwała Nr V 51 11 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010r (2909 KB)

Uchwała Nr V 52 11 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r (27 KB)

Uchwała Nr V 53 11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (1216 KB)

Uchwała Nr V 54 11 - w sprawie likwidacji Przedszkola w Mszadli (51 KB)

Uchwała Nr V 55 11 - w sprawie likwidacji Przedszkola w Drzewcach (52 KB)

Uchwała Nr V 56 11 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Lipce Reymontowskie (88 KB)

Uchwała Nr V 57 11 - w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (71 KB)

Uchwała Nr V 58 11 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy (61 KB)

Uchwała Nr V 59 11 - w sprawie uzyskania od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika (67 KB)

 Uchwała Nr VII 60 11 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr VII 61 11 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr VIII 62 11 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 Uchwała Nr VIII 63 11 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Mszadla

 Uchwała Nr VIII 64 11 - zmieniająca uchwałę nr XVII 100 08 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012

 Uchwała Nr VIII 65 11 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (26 KB)

Uchwała Nr VIII 66 11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (299 KB)

 Uchwała Nr VIII 67 11 - w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-14 wraz ze zmianami w wieloletniej prognozie długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2011-2020 (509 KB)

 Uchwała Nr VIII 68 11 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

 Uchwała Nr IX 69 11 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Krosnowska

 Uchwała Nr IX 70 11 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia oraz w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich

 Uchwała Nr IX 71 11 - w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezizane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na obszarze gminy Lipce Reymontowskie

 Uchwała Nr IX 72 11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 Uchwała Nr IX 73 11 - w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników powszechnych

 Uchwała Nr IX 74 11 - w sprawie wyboru ławnika

 Uchwała Nr IX 75 11 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu kolsultowania z działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

 Uchwała Nr IX 75 11 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu kolsultowania z działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr X 76 11 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2012r (489 KB)

Uchwała Nr X 77 11 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (492 KB)

Uchwała Nr X 78 11 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (505 KB)

Uchwała Nr X 79 11 - w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny (504 KB)

Uchwała Nr X 80 11 - w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji o gruntach na podatek rolny (514 KB)

Uchwała Nr X 81 11 - w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (15555 KB)

Uchwała Nr X 82 11 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

 Uchwała Nr X 83 11 - w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. łódzkiego

 Uchwała Nr X 84 11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 Uchwała Nr X 85 11 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Uchwała Nr X 86 11 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

 Uchwała Nr XI 87 11 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią pognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020

 Uchwała Nr XI 88 11 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 Uchwała Nr XI 89 11 - w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie 2012

 Uchwała Nr XI 90 11 - w sprawie zatwierdzenia projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 Uchwała Nr XI 91 11 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 Uchwała Nr XI 92 11 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

  

 


Liczba odwiedzin : 1333
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2011-07-20 15:01:41
Czas publikacji: 2011-07-20 15:01:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak