Uchwały Rady Gminy z 2012 roku 

 

 

 
Uchwała Nr XII 93 12 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII 94 12 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII 95 12 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr XII 96 12 - w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami..

Uchwała Nr XII 97 12 - w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2012

Uchwała Nr XII 98 12 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr XII 99 12 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

Uchwała Nr XII 100 12 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała Nr XII 101 12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XII 102 12 - w sprawie uchwalenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na 2012 rok

Uchwała Nr XII 103 12 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XII 104 12 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

Uchwała Nr XIII 105 12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2011 r

Uchwała Nr XIII 106 12 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XIII 107 12 - w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Alternatywny link:

 
Uchwała Nr XIII 108 12 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XIII 109 12 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr XIII 110 12 - w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XIII 111 12 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lipce Reymontowskie a Gminą Godzianów dotyczącego realizacji wspólnej inwestycji pn. Przebudowa drogi Wola Drzewiecka - Płyćwia

Uchwała Nr XIII 112 12 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIII 113 12 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020

Uchwała Nr XIII 114 12 - w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XV 115 12 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanych będących przedmiotem zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmimy Lipce Reymontowskie dotychczasowemu użytkownikowi

Uchwała Nr XV 116 12 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XV 117 12 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XV 118 12 - w sprawie interpretacji zapisów uchwał Rady Gminy LIpce Reymontowskie w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie w zakresie ustaleń dotyczhących wysokości budynków

Uchwała Nr XV 119 12 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XV 120 12 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała Nr XV 121 12 - w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy

Uchwała Nr XVI 122 12 - uchylająca uchwałę w sprawie interpretacji zapisów uchwał Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XVI 123 12 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVI 124 12 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020

Uchwała Nr XVI 125 12 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XVI 126 12 - w sprawie podziału Gminy Lipce Reymontowskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XVI 127 12 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020

Uchwała Nr XVII 128 12 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2013 r

Uchwała Nr XVII 129 12 - w sprawie określenia wysokości stawek podarku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII 130 12 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII 131 12 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Uchwała Nr XVII 132 12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr XVIII 133 12 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-15 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2012-2020

Uchwała Nr XVIII 134 12 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII 135 12 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XVIII 136 12 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XVIII 137 12 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVIII 138 12 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XVIII 139 12 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XVIII 140 12 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części działki nr 546 położonej w Lipcach Reymontowskich pod nośnik reklamowy

Uchwała Nr XVIII 141 12 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie położonych w Lipcach Reymontowskich na rzecz PGE Dystrybucja

Uchwała Nr XVIII 142 12 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2017

Uchwała Nr XVIII 143 12 - w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2013

Uchwała Nr XVIII 144 12 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XVIII 145 12 - w sprawie przekazania do WSA w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwalę Nr XXVI 156 97 Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie warunków przyłączenia się do komunalnej sieci wodociągowej..

Uchwała Nr XVIII 146 12 - w sprawie przekazania do WSA w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr VIII 33 03 Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy..

Uchwała Nr XVIII 147 12 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XVIII 148 12 - w sprawie przekazania do WSA w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr VII 60 ll Rady Gminy Lipce Reymontowskie uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia..
 

 


Liczba odwiedzin : 1181
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2012-08-03 13:19:47
Czas publikacji: 2012-08-03 13:19:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak