Uchwały Rady Gminy z 2013 roku 

 

 

 
Uchwała Nr XIX 149 13 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-20

Uchwała Nr XIX 150 13 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Uchwała Nr XIX 151 13 - w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIX 152 13 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XIX 153 13 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbior bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XIX 154 13 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr XIX 155 13 - w sprawie przekazania do WSA w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr V 56 ll Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia

Uchwała Nr XIX 156 13 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

Uchwała Nr XIX 157 13 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XIX 158 13 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX 159 13 - w sprawie wzoru reklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XIX 160 13 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XX 161 13 - w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017

Uchwała Nr XX 162 13 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XX 163 13 - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usugi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr XX 164 13 - w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2013

Uchwała Nr XX 165 13 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2012 rok

Uchwała Nr XX 166 13 - w sprawie uchwalenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich na 2013 rok

Uchwała Nr XX 167 13 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2017

Uchwała Nr XX 168 13 - w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich do realizacji zadań Gminy Lipce Reymontowskie z zakresu pracy z rodziną

Uchwała Nr XX 169 13 - w sprawie zatwierdzenia projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Poddziałania 7.1.1. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XX 170 13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XX 171 13 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Uchwała Nr XX 172 13 - w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX 173 13 - w sprawie podziału Gminy Lipce Reymontowskie na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XX 174 13 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XX 175 13 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXI 176 13 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2007-2015

Uchwała Nr XX 177 13 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXII 178 13 - zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXII 179 13 - zmieniająca uchwalę w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXIII 180 13 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2012r

Uchwała Nr XXIII 181 13 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXIII 182 13 - w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017

Uchwała Nr XXIII 183 13 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIII 184 13 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIII 185 13 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIII 186 13 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIII 187 13 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Woli Drzewieckiej

Uchwała Nr XXIII 188 13 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XXIII 189 13 - w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XXIII 190 13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII 191 13 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXIII 192 13 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXIII 193 13 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXIV 194 13 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XXIV 195 13 - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV 196 13 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV 197 13 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV 198 13 - w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce

Uchwała Nr XXIV 199 13 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów ewidencyjnych Drzewce oraz Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIV 200 13 - w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXIV 201 13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV 202 13 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXIV 203 13 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXV 204 13 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXVI 205 13 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2014r

Uchwała Nr XXVI 206 13 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI 207 13 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVI 208 13 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXVI 209 13 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014

Uchwała Nr XXVI 210 13 - w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2014

Uchwała Nr XXVI 211 13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr XXVI 212 13 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXVI 213 13 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI 214 13 - w sprawie przedłużenia spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w BS w Aleksandrowie Łódzkim

Uchwała Nr XXVI 215 13 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXVII 216 13 - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w BS w Aleksandrowie Łódzkim

Uchwała Nr XXVII 217 13 - w sprawie przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w BS w Aleksandrowie Łódzkim
 

 


Liczba odwiedzin : 1288
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2013-02-07 09:05:31
Czas publikacji: 2015-01-21 14:19:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak