Uchwały Rady Gminy z 2014 roku 

 

 

  
Uchwała Nr XXVIII 218 14 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014- 2020

Uchwała Nr XXVIII 219 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lipce Reymontowskie a Starostwem Powiatowym w Skierniewicach dotyczącej dofinansowania zadania inwestycjnego

Uchwała Nr XXVIII 220 14 - w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII 221 14 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Uchwała Nr XXVIII 222 14 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXVIII 223 14 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego

Uchwała Nr XXVIII 224 14 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXIX 225 14 - w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII 224 14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXIX 226 14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX 227 14 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014- 2025

Uchwała Nr XXIX 228 14 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XXX 229 14 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXX 230 14 - w sprawie programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała Nr XXX 231 14 - w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2013-2032

Uchwała Nr XXX 232 14 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Woli Drzewieckiej

Uchwała Nr XXX 233 14 - zmieniająca uchwałę Nr V 30 07 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie nadania Statutu GOKSiR

Uchwała Nr XXX 234 14 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu działania GOKSiR za 2013 rok

Uchwała Nr XXX 235 14 - w sprawie uchwalenia programu działalności GOKSiR na 2014 rok

Uchwała Nr XXX 236 14 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXX 237 14 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXX 238 14 - w sprawie zatwierdzenia projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej w ramach POKL

Uchwała Nr XXX 239 14 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

Uchwała Nr XXX 240 14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXI 241 14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII 242 14 - w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XXXIII 243 14 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego za 2013r

Uchwała Nr XXXIII 244 14 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXXIII 245 14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIII 246 14 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu na lata 2014-2025

Uchwała Nr XXXIII 247 14 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXIII 248 14 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie projektu pod nazwą Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała Nr XXXIII 249 14 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie projektu pod nazwą Remont stacji uzdatniania wody w Lipcach Reymontowskich

Uchwała Nr XXXIII 250 14 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

Uchwała Nr XXXIV 251 14 - w sprawie wyrażenia zgody na wykupienie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV 252 14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV 253 14 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu na lata 2014-2025

Uchwała Nr XXXIV 254 14 - w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Lipce Reymontowskie w Stowarzyszeniu LGD Gniazdo

Uchwała Nr XXXVII 255 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieuchomości w Woli Drzewieckiej

Uchwała Nr XXXVII 256 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieuchomości w Woli Drzewieckiej

Uchwała Nr XXXVII 257 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieuchomości w Woli Drzewieckiej

Uchwała Nr XXXVII 258 14 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia

Uchwała Nr XXXVII 259 14 - w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXXVII 260 14 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2015r

Uchwała Nr XXXVII 261 14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr XXXVII 262 14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII 263 14 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długu na lata 2014-2025
 


 
Uchwała Nr I/1/14 - w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/14 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/3/14 - w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/4/14 - w sprawie wyboru Wiceprzewodnicącego Rady Gminy

Uchwała Nr II/5/14 - w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Gminy

Uchwała Nr II/6/14 - w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych

Uchwała Nr II/7/14 - w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/8/14 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr II/9/14 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 wraz z wieloletnią prognozą długo Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2014-2025

Uchwała Nr II/10/14 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  

 


Liczba odwiedzin : 964
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2014-03-21 14:59:33
Czas publikacji: 2015-04-08 11:31:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak